PRAVILA NATEČAJA

»Moja prehranska dopolnila«

(v nadaljevanju: »Pravila« ali »Pravila natečaja«)

 1. SPLOŠNI POGOJI

1.1. Organizator natečaja »Moja prehranska dopolnila«, v nadaljevanju

»Natečaj«, je podjetje »Natural Pharmaceuticals« s sedežem v Varšavi, na naslovu Domaniewska St. No 28, 02-672 Warsaw, vpisano v poslovni register pri Okrožnem sodišču v Varšavi, 13. poslovnem oddelku narodnega sodnega registra pod številko 343007 KRS, št. NIP 9512298527, z osnovnim kapitalom 2.000.000 zł., ki ga zastopa Carl Jonas Tӧrnquist – CEO (v nadaljevanju: »Organizator«).

1.2. V Pravilih so navedeni roki in pogoji sodelovanja ter pravice in  obveznosti sodelujočih na Natečaju ter pravice in        obveznosti  Organizatorja.

1.3. Natečaj poteka na področju Republike Slovenije.

1.4. S sodelovanjem na Natečaju se oseba strinja s Pravili in se zavezuje k njihovemu upoštevanju.

1.5. V času Natečaja so Pravila natečaja na voljo  za vpogled na sedežu Organizatorja in na naslednji spletni strani: https://omegamarine.si/natečaj

1.6. Organizator vodi Natečaj preko pošte (v nadaljevanju: »Pošta«) in preko naslednje spletne strani: https://omegamarine.si/natečaj (v nadaljevanju: »Spletna stran«).

 1. PREDMET IN CILJ NATEČAJA

2.1. Predmet Natečaja je, na podlagi v Pravilih navedenih načel, izbor po subjektivnem mnenju Organizatorja najizvirnejših  odgovorov na naslednje vprašanje: »Zakaj izbrati prehranska dopolnila »Natural Pharmaceuticals«?«

2.2. Natečaj se izvaja zaradi širjenja, promocije in oglaševanja izdelkov Organizatorja.

 1. TRAJANJE NATEČAJA

3.1. Natečaj bo potekal vsak teden, od 1. avgusta 2022 do 31. decembra 2022 (7 dni – od ponedeljka ob 17.00 do ponedeljka ob 17.00).

3.2. Natečaj bo objavljen na naslednji spletni strani: https://omegamarine.si/natečaj (v nadaljevanju: »Spletna stran«).

 1. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU

4.1. Udeleženec Natečaja (v nadaljevanju: »Udeleženec«) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a. Oseba ne sme biti mlajša od 18 let.

b. Biti mora stranka podjetja »Natural Pharmaceuticals«, ki je v zadnjih 12 mesecih naročila in plačala/plačuje za prehranska dopolnila proizvajalca »Natural Pharmaceuticals«.

c. Sprejema ta Pravila.

4.2. Zaposleni, zastopniki in partnerji Organizatorja, druge osebe, ki sodelujejo pri pripravi in izpeljavi Natečaja, in člani njihovih najožjih družin, tj. zakonski partnerji, otroci, starši in sorojenci ter drugi člani njihovih gospodinjstev, ne morejo sodelovati na Natečaju.

4.3. Sodelovanje na Natečaju je prostovoljno in brezplačno.

 1. PRIJAVA NA NATEČAJ

5.1. Udeleženec se prijavi na Natečaj  tako, da pošlje odgovor na vprašanje: »Zakaj izbrati prehranska dopolnila Natural Pharmaceuticals?«, v nadaljevanju »Prijava na natečaj«.

5.2. Odgovor, poslan kot Prijava na natečaj, v nadaljevanju »Odgovor«, mora:

a. odgovoriti na natečajno vprašanje,

b. biti izviren in

c. imeti enega avtorja.

5.3. Odgovorov, ki kršijo zakon ali niso skladni s Pravili natečaja, ni dovoljeno pošiljati, zlasti odgovorov, ki:

a. se splošno razumejo kot vulgarni, žaljivi, obsceni ali kršijo pravne ali moralne standarde,

b. opisujejo nasilje, sovraštvo, diskriminacijo (rasno, kulturno, etnično, versko ali filozofsko itd.) ali

c. kršijo osebne pravice ali človeško dostojanstvo ali žalijo čustva tretjih oseb.

5.4. Pravilna Prijava na natečaj vsebuje Odgovor, ki ustreza smernicam v Pravilih in je poslan v času trajanja Natečaja:

a. po pošti na naslov »Natural Pharmaceuticals«, p. p. 44, 1001 LJUBLJANA, z naslednjim pripisom na ovojnici: »Natečaj«. Pri tem se za datum oddaje Odgovora na Natečaj šteje datum prejema Prijave na natečaj na navedeni naslov Organizatorja ali

b. Prijava preko obrazca (oddaja Odgovora, skladnega s Pravili, v času trajanja Natečaj) na naslednji spletni strani: https://omegamarine.si/natečaj.

5.5 Pravilno poslana Prijava je vključena v vse kroge Natečaja od datuma, ko Organizator prejme Prijavo na natečaj  do konca Natečaja, ob upoštevanju  besedila v odstavku 5.6.

5.6. Prijava na natečaj, ki je že prejela Nagrado, omenjeno v odstavku 6.1 teh Pravil, ne sodeluje več v naslednjih krogih Natečaja.

 1. NAGRADE

6.1. Organizator bo nagradil  zmagovalce natečaja, ki bodo izbrani skladno z s pravilnikom (odstavek 7.2 in 7.3), tako da bo enkrat tedensko podelil kupon v vrednosti 50 EUR, v nadaljevanju »Nagrada«, za najizvirnejši odgovor, posredovan v Prijavi na natečaj, ki ga lahko porabijo v trgovski verigi MERCATOR. Nagrada se  Zmagovalcu pošlje v 14 dneh od dne, ko je o tem obveščen s priporočeno poštno pošiljko na naslov, ki ga je navedel v Prijavi na natečaj.

6.2. Potne stroške do trgovine, v kateri lahko prevzame Nagrado, krije Zmagovalec sam.

6.3. Udeleženec ne more zahtevati zamenjave Nagrade za drugo enakovredno nagrado. Nagrada, ki je Zmagovalec ne uporabi ali ne prevzame, se ne nadomesti.

6.4. Udeleženci ne morejo podajati posebnih zahtev glede lastnosti Nagrade.

6.5. Udeleženci Natečaja ne morejo prenesti pravice do Nagrade na tretje osebe.

 1. REZULTATI NATEČAJA IN PREVZEM NAGRADE

7.1. Organizator bo imenoval 2-člansko žirijo za ugotavljanje rezultatov Natečaja, ki jo sestavljata predstavnika Organizatorja (v nadaljevanju:  »Žirija«).

7.2.  Žirija bo enkrat tedensko izbrala enega zmagovalca (v nadaljevanju: »Zmagovalec«), katerega Prijava na natečaj in Odgovor sta  skladna s Pravili, in mu je s strani Žirije, dodeljeno največ točk za izvirnost poslanega Odgovora.

7.3. Rezultati Natečaja bodo objavljeni na Spletni strani v 14 dneh od izbire Zmagovalca.

7.4. Zmagovalci bodo o zmagi obveščeni po telefonu v 7 dneh po izbiri

7.5. Zmagovalec ne pridobi pravice do Nagrade oziroma jo izgubi, če krši določila iz teh Pravil.

 1. PRITOŽBENI POSTOPEK

8.1. Pritožbe glede poteka Natečaja je mogoče poslati pisno na naslednji naslov: »Natural Pharmaceuticals«, p. p. 44, 1001 LJUBLJANA,

v 14 dneh od objave rezultatov Natečaja  (upošteva se poštni žig – datum, ko je pritožba poslana na zgornji naslov). Pritožbe, poslane po  roku, nimajo pravnega učinka, kar ne vpliva na pravico Udeležencev, da uveljavijo svoje zahtevke po sodni poti.

8.2. Pritožbo lahko vložijo le Udeleženci natečaja.

8.3. Pisna pritožba s pripisom na ovojnici: »Natečaj« mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek Udeleženca, točen naslov in podroben opis z navedbo razloga pritožbe ter Udeleženčevo zahtevo.

8.4. Organizator pritožbo obravnava v 30 dneh od datuma prejema. Organizator o svoji odločitvi obvesti Udeleženca s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov, naveden v pritožbi, v 7 dneh od obravnave pritožbe.

 1. AVTORSKA PRAVICA

9.1 Udeleženec s Prijavo na natečaj izjavlja naslednje:

a. da ima moralno in materialno avtorsko pravico za Odgovore, kot je določena in opredeljena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – Ur. list RS, št. 16/07 s spr.), in sicer v obsegu, potrebnem za izvajanje Pravil, med drugim zlasti za  podelitev dovoljenja za uporabo Odgovora v smislu 21. člena ZASP in  odgovornosti za vse morebitne kršitve pravic tretjih strank, ki iz tega izvirajo;

b. da poslani Odgovor ne krši prisilnih predpisov s področja avtorskih pravic, pravic industrijske lastnine in osebnih pravic tretjih oseb;

c. da materialna avtorska pravica na Odgovoru ni pridržana ali obremenjena s pravicami tretjih strank.

9.2 Udeleženec soglaša, da se njegov Odgovor v celoti ali delno uporablja in širi po elektronski pošti ter v tiskani obliki – z reprodukcijo, javnim izvajanjem in javnim prikazovanjem (vključno z omogočanjem njegove dostopnosti javnosti prek računalniških omrežij (na spletu)) v tisku, promocijskih in trženjskih gradivih ter v interni komunikaciji podjetja »Natural Pharmaceuticals«, na spletni strani www.omegamarine.si – in da se gradivo, ki vsebuje Odgovor, označi z imenom, priimkom in krajem Udeleženca.

9.3 Če tretje stranke proti Organizatorju sprožijo zahtevke zaradi kršenja avtorske pravice ali osebnih pravic v povezavi z Organizatorjevo uporabo Odgovora, Udeleženec krije vse stroške, povezane z zahtevki teh oseb, vključno z odškodnino.

9.4 Ob podelitvi Nagrade Udeležencu Organizator zahteva izključno licenco brez licenčnine ter brezplačno pooblastilo in soglasje brez časovnih omejitev, vendar omejeno na območje Republike Slovenije  za Organizatorjevo uporabo Odgovorov po lastni presoji na vseh obstoječih področjih uporabe, vključno s področji, navedenimi  22. členu 1 Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) zlasti na naslednje načine: s stalnimi ali začasnimi celotnimi ali delnimi posnetki in reprodukcijo na kateri koli način in v kateri koli obliki; s prilagajanjem, preoblikovanjem ali drugimi spremembami Odgovorov; s shranjevanjem na računalnik ali trženjem v obliki oglaševalskih letakov; z izdajanjem poljubnega števila oglaševalskih letakov; z uporabo v novinarstvu, na konferencah, v intervjujih, medijih, oglaševanju, na spletnih straneh Organizatorja in v Profilu Organizatorja.

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

10.1. Upravljavec osebnih podatkov Udeležencev Natečaja je podjetje »Natural Pharmaceuticals« s sedežem v Varšavi, na naslovu Domaniewska St. No 28, 02-672 Warsaw, vpisano v poslovni register pri Okrožnem sodišču v Varšavi, 13. poslovnem oddelku narodnega sodnega registra pod številko 343007 KRS, št. NIP 9512298527, z osnovnim kapitalom 2.000.000 zł., ki ga zastopa Carl Jonas Tӧrnquist – CEO (v nadaljevanju: Upravljavec). Osebni podatki se obdelujejo samo in izključno v namene in v obsegu, povezanem z Natečajem, tj. v namene organizacije in izvedbe Natečaja (člen 6, odstavek 1 (b) GDPR), vključno s podelitvijo Nagrad, in v skladu z zahtevami s področja obdavčitve in računovodskega poročanja (člen 6, odstavek 1 (c) GDPR) ter na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje Natural Pharmaceuticals (člen 6, odstavek 1 (f) GDPR). Udeleženec ima na naslovu podjetja »Natural Pharmaceuticals« ob potrditvi svoje identitete ali z dopisom podjetju »Natural Pharmaceuticals« po elektronski pošti na DPO@omegamarine.si in ob ustrezni potrditvi svoje identitete z elektronskimi sredstvi pravico do dostopa in posodobitve svojih podatkov, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora njihovi obdelavi, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v Republiki Slovenije, to je pri Informacijskem pooblaščencu.   Upravljavec osebnih podatkov obvešča Udeležence, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, vendar nujno za sodelovanje na Natečaju in podelitev Nagrade ter obravnavo morebitnih pritožb.

10.2. Ob prijavi na Natečaj Upravljavec osebne podatke Udeleženca obdeluje za namen organizacije Natečaja in za zagotovitev Udeleženčevega sodelovanja na Natečaju ter za namen javne objave zmagovalčevega imena, priimka in kraja bivanja v Upravljavčevih promocijskih gradivih (na letakih ali spletnih straneh).

10.3. Upravljavec od Udeleženca natečaja zbere in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov/dopisni naslov, telefonska številka, e-pošta.

10.4. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z določbami Uredbe (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb v povezavi z obdelavo osebnih podatkov in prostega pretoka tovrstnih podatkov ter preklicem Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov EU).

10.5. Upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da udeleženčevih podatkov natečaja ne bo obdeloval s samodejnimi sredstvi in jih ne bo uporabljal za profiliranje.

10.6. Osebni podatki Udeležencev natečaja ne bodo na voljo zunanjim pravnim osebam, razen osebam, ki so določene z zakonom, in osebam, ki sodelujejo na podlagi pogodbenih pooblastil v obsegu, potrebnem za doseganje navedenih namenov.

10.7. Osebni podatki Udeležencev natečaja se shranijo za celotno obdobje trajanja nagradne igre in obdobje, potrebno za dosego zgoraj navedenih namenov, vendar ne dlje od Udeleženčeve zahteve po prekinitvi obdelave njegovih osebnih podatkov ali umika njegovega soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

10.8. Upravljavec osebnih podatkov je imenoval Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki preverja pravilnost njihove obdelave in je dosegljiva po e-pošti: DPO@omegamarine.si. 

 1. KONČNE DOLOČBE

11.1 Organizator Natečaja ne odgovarja za dejanja pošte ali kurirske službe, zlasti za dejanja, ki lahko povzročijo izgubo ali uničenje vsebine Prijave na natečaj ali zakasnitev njene dostave.

11.2 Organizator Natečaja ne odgovarja za spletne povezave, zlasti za morebitne motnje, prekinitve ali nepravilno delovanje tovrstnih povezav, ki lahko povzročijo izgubo ali uničenje vsebine Prijave na natečaj.

11.3 V vseh primerih, ki jih ne določajo ta Pravila, veljajo določila zakonodaje Republike Slovenije.

11.4 Vsa nesoglasja glede izpolnjevanja dolžnosti, povezanih z Natečajem, se rešujejo na splošnem sodišču, ki ima sodno pristojnost na področju sedeža Organizatorja.

11.5 Organizator izjavlja, da Natečaj ni loterija, nagradna loterija, stave z nagradnim skladom, promocijska loterija, igra na srečo ali druga tovrstna oblika.

11.6 Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh Pravil kadar koli in brez navedbe razloga, in sicer pod pogojem, da to ne povzroči poslabšanja pogojev za udeležence in le-tem ne skrči pravic, ki jih imajo po določilih teh Pravil. Sprememba Pravil stopi v veljavo, ko je objavljena.

11.7 Vse stroške, povezane s sodelovanjem na Natečaju, vključno s stroški pošiljanja Prijave na natečaj, krije Udeleženec natečaja.

11.8 Ta Pravila stopijo v veljavo na dan začetka Natečaja.