SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI

podjetja Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava, Poljska, NIP(OIB) 951-229-85-27.

 1. OPREDELITEV UPORABLJENIH IZRAZOV
  Kupec: polno poslovno sposobna in polnoletna fizična oseba ali pravna oseba, ki pri podjetju Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. naroči izdelek in/ali prehransko dopolnilo.Izdelki: izdelki in/ali prehranska dopolnila, ki jih ponuja Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.Spletna trgovina: vse spletne strani NP, preko katerih je mogoče naročiti izdelke.NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., podjetje, registrirano na Poljskem, pod registrsko številko (MBS) 0000343007.
 1. SPLOŠNA DOLOČILA
  Splošni pogoji veljajo za naročilo vseh izdelkov, ki jih kupec naroči. Kupec lahko naroči izdelke po elektronski poti z izpolnitvijo naročilnice v spletni trgovini na spletni strani podjetja https://naturalpharmaceuticals.eu ali na spletni strani www.omegamarine.si ali na katerikoli drugi strani spletne trgovine, ali z izpolnitvijo prejete naročilnice, ki jo pošlje po e-pošti na elektronski naslov, naveden v Splošnih pogojih, po pošti na naslov NP ali naročilo sporoči službi za pomoč uporabnikom. Po prejemu naročila velja, da sta kupec in NP sklenila prodajno pogodbo za izdelke, ki so navedeni v naročilu.
 1. OSEBNI PODATKI IN NJIHOVA UPORABA
  NP bo z osebnimi podatki kupca ravnal v skladu z veljavnimi zakoni.NP bo uporabil naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in e-naslov.Kupec z oddajo naročila soglaša in dovoljuje, da družba NP uporablja zgoraj navedene osebne podatke za izdajo potrdila o nakupu (po telefonu ali e-pošti) za namen uporabe podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji in Pravilnikom o zasebnosti.NP bo osebne podatke kupca, poleg za izdajo potrdila o naročilu, uporabil za obdelavo naročila, komunikacijo in obveščanje kupca o novih izdelkih za namen neposrednega trženja. Kupec lahko zavrne obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.Soglasje za uporabo osebnih podatkov je veljavno, dokler NP ne prejme zahtevka za preklic ali za največ deset let od datuma prejema naročila. Kupec lahko zahtevek za preklic soglasja uporabe osebnih podatkov pošlje po e-pošti na naslov info@omegamarine.si ali po telefonu (01) 777 47 74.Kupec lahko zahteva vpogled v svoje podatke, ki so predmet obdelave, ali pa zahteva njihovo spremembo preko pošte ali e-pošte.

  Če NP ugotovi, da so osebni podatki kupca nepopolni, nepravilni ali neposodobljeni, jih lahko sam dopolni ali spremeni, o tem pa v 30 dneh po spremembi obvesti kupca.

  NP ne bo potrdil naročila, če kupec ne dovoli dostopa do osebnih podatkov ali če se kupec ne strinja s Splošnimi pogoji.

 1. NAROČILO

Vsako naročilo je dano za nakup točno določene količine kapsul/tablet izdelka, ki se uporabijo v določenem obdobju, in sicer v enem ali dveh mesecih, enem letu ali katerem koli drugem obdobju, ki ga določi ponudba NP-ja.

Podatki o naročilu bodo shranjeni v evidenci NP-ja.

a) Periodično naročilo
Kupec lahko naroči redno večkratno prejemanje kapsul/tablet izdelka za čas obdobja, kot je to navedeno v ponudbi NP.

Kupec bo prejemal komplet izdelkov, ki vsebujejo naročeno število kapsul/tablet ves čas, dokler ne prekliče naročila, kot je navedeno v Splošnih pogojih.
Velja, da kupec sprejme izdelke, če jih ne odkloni takoj po prejemu. V tem primeru velja, da je pogodba sklenjena v trenutku, ko je izdelek dostavljen kupcu.
Kupec lahko odkloni sprejem izdelka ali pa izdelek vrne pošiljatelju, vendar mora to storiti najkasneje v 14 dneh po dobavi. Če kupec ne vrne izdelka, velja, da je bila pogodba sklenjena z dnem dobave.

b) Enkratno naročilo
V primeru enkratnega naročila, bo kupcu dostavljen en zavitek izdelka, ki vsebuje naročeno število kapsul ali tablet. Kupec lahko izdelek plača v enkratnem znesku ali v 12 obrokih, kar bo navedeno na prodajnem dokumentu, ki ga izda NP. Kupec lahko izdelek vrne najkasneje v 14 dneh od dneva prejema izdelka.

Enkratno naročilo pomeni enkratni nakup izdelka ali izdelkov in na noben način ni povezan z drugimi naročili, razen, če je to v ponudbi, po kateri se daje naročilo, posebej določeno.

VRAČILO IZDELKA IN PREKLIC NAROČILA

Kupec mora izdelek vrniti nepoškodovan in neodprt ter v originalni embalaži. V tem primeru kupec ni dolžan plačati zneska kupnine.

Če je izdelek vrnjen v odprti ali poškodovani embalaži, mora kupec plačati znesek, ki je enak višini kupnine.

Kupec lahko kadarkoli prekliče naročilo, in sicer po telefonu na številko (01) 777 47 74 ali pošlje izjavo o preklicu naročila na e-naslov: info@omegamarine.si.

NP bo previdno zapakiral naročene izdelke, potem ko bodo uspešno prestali nadzor kakovosti, in jih bo skupaj s prodajnim dokumentom dostavil na naslov, ki ga je posredoval kupec.

 1. DOSTAVA

Izdelek bo kupec prejel po pošti, v primeru letnega naročila priporočene pošiljke pa bo NP uporabil dostavno službo po lastni izbiri.

NP bo pri dostavi izdelka upošteval stanje lastne zaloge ali stanje zaloge dobaviteljev.

V primeru, če določenega izdelka ni na zalogi, bo ne glede na vrstni red naročila, dostavil izdelke, ki so na zalogi.

Če NP naročila ne bo mogel izvesti, bo o tem obvestil kupca in mu vrnil morebitni plačani znesek.

Nedostavljeni izdelek ne bo vplival na preostalo dostavo. Če NP ali njegovi dobavitelji izdelka nimajo na zalogi in NP naročenega izdelka ne dostavi v 30 dneh, lahko NP enostransko prekine prodajno pogodbo.

 1. PLAČILO

Kupec je dolžan plačati ceno izdelka, ki je navedena v trenutku naročila v spletni trgovini na spletni strani podjetja ali ceno, navedeno na naročilnici, ali ceno, ki je dogovorjena po telefonu, in sicer odvisno glede na način naročila.

Kupec bo prodajni dokument, ki ga prejme zraven vsake pošiljke, poravnal po prejemu izdelka. NP lahko kupcu zagotovi dodatne ugodnosti z označitvijo dodatne skupine izdelkov, ki pa jih kupec plača v 14 dneh od prejema prodajnega dokumenta, za navedene dodatne skupine izdelkov.

 1. SPREMEMBE CEN

NP je dolžan obvestiti kupca o morebitnem povišanju cen. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, če je dejanska cena višja od cene, ki je bila dogovorjena ob sklepanju pogodbe.

 1. PRAVICA KUPCA DO ODSTOPA OD POGODBE

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh od prejema izdelka ali skupine izdelkov brez plačila kupnine pod pogojem, da vrne izdelek v nepoškodovani in originalni embalaži.

Kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe brez plačila kupnine, če je razlog za poškodbo ali odprtje izdelka na njegovi strani ali na strani oseb, za katere odgovarja. Kupec, ki je naročil izdelke po skupinah izdelkov ima pravico kadar koli odpovedati naročilo posameznih skupin izdelkov. Kupcu ni treba kupovati dodatnih izdelkov iz skupine izdelkov.

Kupec je dolžan o odstopu od pogodbe in s tem o odpovedi bodočih dostav obvestiti NP po pošti na naslov: Natural Pharmaceuticals, Služba za kupce: P.P. 44, 1001 Ljubljana, preko e-pošte info@omegamarine.si ali poklicati številko službe za pomoč uporabnikom (01) 777 47 74, in sicer pred potekom 14 dnevnega roka, določenega za odstop od pogodbe.

Če kupec enostransko odstopi od pogodbe, mora NP-ju nemudoma vrniti dostavljene izdelke, najpozneje pa v 14 dneh od dneva, ko je obvestil NP o prekinitvi pogodbe.

NP bo vrnil prejete zneske v roku 30 dni od dneva prejema vrnjenih izdelkov, vendar le pod pogojem, da je kupec izdelke vrnil v roku 14 dni od dneva odstopa od pogodbe in pod pogojem, da so izdelki vrnjeni nepoškodovani in v originalno zaprti embalaži. Stroške vračila izdelka nosi kupec.

 1. PRAVNA SREDSTVA

Če so kršene pravice kupca, ima kupec pravico uporabiti vsa pravna sredstva. NP odgovarja za napake izdelka (če je ta dokazana), ki jih je imel izdelek pred ali v trenutku dostave.

Če ima izdelek napako, ima kupec pravico zahtevati njeno odpravo ali zamenjavo z novim, brezhibnim izdelkom ali sorazmerno znižanje cene ali pa razdrtje pogodbe. Če je kupec pravna oseba, lahko uveljavlja eno od omenjenih možnosti šele po preteku dodatnega roka za odpravo napake razen v primeru, ko je NP izjavil, da napake ne bo odpravil oziroma to izhaja iz okoliščin konkretnega primera.

Izdelke z napako kupec pošlje na naslov: Natural Pharmaceuticals, Služba za kupce: P.P. 44, 1001 Ljubljana, pri čemer NP predlaga kupcu, da se pred vračilom izdelka obrne na službo za pomoč uporabnikom. Stroške pošiljanja novega izdelka bo poravnal NP.

 1. DRUGI POGOJI

Kupec oziroma potrošnik lahko pritožbo pošlje po pošti, telefaksu ali po e-pošti. NP bo na pritožbo odgovoril v 15 dneh od dneva prejema pritožbe.

Kupec oziroma potrošnik lahko pritožbo posreduje v skladu z zakonskimi predpisi vsem nosilcem varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji.

Za situacije, ki niso opredeljene v Splošnih pogojih, se uporablja določbe zakonskih in podzakonskih predpisov Republike Slovenije, in sicer določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov in določila drugih predpisov, ki urejajo prodajo blaga ter razmerja med pogodbenimi strankami.

NP ima pravico enostransko spremeniti Splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati z dnemobjave na spletni strani www.omegamarine.si. Splošni pogoji so na voljo na spletni straniwww.omegamarine.si.

 

ODSTOP OD POGODBE

 

Zadnja sprememba: Avgusta 2023